DIỄN ĐÀN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM 2018 - Bà Nguyễn Thị Hồng Minh