DIỄN ĐÀN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM 2018 - Phát biểu khai mạc: Đồng chí Vương Đình Huệ