ÔNG STEVEN BÙI - Tái cấu trúc mô hình cạnh tranh và kinh doanh trước thách thức khủng hoảng covid