Mỗi con người tại VMARK luôn cam kết và hành xử theo nguyên tắc giá trị, việc quản lý bằng giá trị được áp dụng tại VMARK nhằm tạo ra văn hoá làm việc hiệu quả, năng suất và chất lượng. Các giá trị này được Lãnh đạo và cán bộ VMARK chia sẻ với các đối tác và khách hàng. VMARK cam kết hành xử và hoạt động theo các giá trị sau: Hiệu quả, Chất lượng,Thẳng thắn, Nhiệt tình, Chuyên nghiệp.