A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là kho thông tin điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamBáo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là kho thông tin điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Chức năng:

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là kho thông tin điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là trung tâm khai thác và tích hợp thông tin từ trang thông tin điện tử của các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, các Tỉnh uỷ, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương; là cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng với nhân dân. Báo hoạt động dưới sự chỉ đạo, định hướng và quản lý trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương.

II. Nhiệm vụ:

1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục:

 – Thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; hoạt động của bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

– Nhận định, bình luận sắc bén, kịp thời theo quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước đối với những sự kiện, vấn đề trong nước và thế giới được bạn đọc quan tâm.

– Đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, nghiên cứu, sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

2. Diễn đàn của nhân dân:

– Tổ chức đối thoại những vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bạn đọc và nhân dân quan tâm.

– Phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

– Là nơi giao tiếp, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, phản hồi giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

3. Cổ vũ động viên phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân:

– Phát hiện, cổ vũ, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; tuyên truyền các kinh nghiệm, sáng kiến, thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

4. Tham gia tuyên truyền về đối ngoại:

Thông tin, tuyên truyền đường lối, pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ, có thiện chí với Việt Nam, hợp tác, ủng hộ Việt Nam về mọi mặt.

5. Đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; chống tham nhũng, tiêu cực:

– Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch phá hoại sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

– Đấu tranh, phòng, chống nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội.

6. Xây dựng kho thông tin dữ liệu điện tử:

Xây dựng, bổ sung, từng bước hoàn thiện kho thông tin dữ liệu điện tử nhằm thiệu các tác phẩm kinh điển của C.Mác, F.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh; các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam; sách chính trị; các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

7. Khai thác, tích hợp thông tin:

Khai thác và tích hợp thông tin từ các trang thông tin điện tử của các Ban đảng, Văn phòng Trung ương, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

8. Tổ chức hoạt động kinh tế của báo:

– Thực hiện các dịch vụ điện tử trên báo theo đúng quy định của pháp luật.

– Thực hiện các hoạt động thông tin – quảng cáo nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội của đất nước.

I. Chức năng:

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên mạng Internet; là kho thông tin điện tử của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là trung tâm khai thác và tích hợp thông tin từ trang thông tin điện tử của các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, các Tỉnh uỷ, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương; là cổng thông tin, giao tiếp giữa Đảng với nhân dân. Báo hoạt động dưới sự chỉ đạo, định hướng và quản lý trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương.

II. Nhiệm vụ:

1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục:

 – Thông tin, tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp; hoạt động của bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

– Nhận định, bình luận sắc bén, kịp thời theo quan điểm chính thống của Đảng, Nhà nước đối với những sự kiện, vấn đề trong nước và thế giới được bạn đọc quan tâm.

– Đáp ứng nhu cầu thông tin, học tập, nghiên cứu, sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

2. Diễn đàn của nhân dân:

– Tổ chức đối thoại những vấn đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được bạn đọc và nhân dân quan tâm.

– Phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

– Là nơi giao tiếp, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, phản hồi giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

3. Cổ vũ động viên phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân:

– Phát hiện, cổ vũ, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; tuyên truyền các kinh nghiệm, sáng kiến, thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

4. Tham gia tuyên truyền về đối ngoại:

Thông tin, tuyên truyền đường lối, pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ, có thiện chí với Việt Nam, hợp tác, ủng hộ Việt Nam về mọi mặt.

5. Đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; chống tham nhũng, tiêu cực:

– Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch phá hoại sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

– Đấu tranh, phòng, chống nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội.

6. Xây dựng kho thông tin dữ liệu điện tử:

Xây dựng, bổ sung, từng bước hoàn thiện kho thông tin dữ liệu điện tử nhằm thiệu các tác phẩm kinh điển của C.Mác, F.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh; các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam; sách chính trị; các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

7. Khai thác, tích hợp thông tin:

Khai thác và tích hợp thông tin từ các trang thông tin điện tử của các Ban đảng, Văn phòng Trung ương, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

8. Tổ chức hoạt động kinh tế của báo:

– Thực hiện các dịch vụ điện tử trên báo theo đúng quy định của pháp luật.

– Thực hiện các hoạt động thông tin – quảng cáo nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thành tựu phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội của đất nước.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Đang chờ cập nhật