Chương trình "Bác sĩ nông học 2021" - Huyện Chợ Mới