Chương trình "Bác sĩ nông học 2021" - Huyện Lấp Vò - Tỉnh Đồng Tháp